Kako omogućiti mod_rewrite kod Apache poslužitelja na Ubuntu/Debian linux serveru?

Što je mod_rewrite?

Modul mod_rewrite koristi mehanizam prepisivanja koji se temelji na pravilima i na parseru regularnog izraza PCRE, kako bi na zahtjev preuredio tražene URL-ove. Prema zadanim postavkama, mod_rewrite mapira URL na put datotečnog sustava. Međutim, može se koristiti i za preusmjeravanje jednog URL-a na drugi URL ili za pozivanje interne proxy dojave.

mod_rewrite pruža fleksibilan i moćan način manipuliranja URL-ovima pomoću neograničenog broja pravila. Svako pravilo može imati neograničen broj uvjeta, vezanih pravila, čime vam je omogućeno da prepišete URL na temelju varijabli poslužitelja, varijabli okruženja, HTTP zaglavlja ili vremenskih oznaka.

mod_rewrite radi na punom putu URL-a, uključujući odjeljak put-info. Pravilo prepisivanja može se pozvati u httpd.conf ili u .htaccess datotekama. Put koji generira pravilo prepisivanja može uključivati niz upita ili može dovesti do interne pod-obrade, vanjskog preusmjeravanja zahtjeva ili interne propusnosti proxyja.

Postavimo mod_rewrite

Omogućite mod_rewrite:

sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2

Podesite prepoznavanje pravila iz datoteke .htaccess

sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Unutar te datoteke naći ćete blok koji počinje s <VirtualHost *: 80>. Unutar tog bloka dodajte sljedeći novi blok tako da konfiguracijska datoteka izgleda ovako:

<VirtualHost *:80>
   <Directory /var/www/html>
      Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
      AllowOverride All
      Require all granted
   </Directory>
. . .
</VirtualHost>

Kako bi omogućili nova pravila trebamo ponovno pokrenuti Apache poslužitelj:

sudo systemctl restart apache2

Sada možete dodavati rewrite pravila u .htaccess datoteku koja se najčešće nalazi u root direktoriju web aplikacije.

Kako postaviti LAMP stog na Ubuntu/Debian linux server?