Kako riješiti CORS problem s font datotekama?

Postavili ste CDN i imate problem sa fontovima, evo rješenja.

Apache

Dodati ovaj blok u .htaccess datoteku i htaccess.conf datoteku na sami početak:

<FilesMatch ".(eot|otf|ttf|woff|woff2)">
   Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
</FilesMatch>

Nginx

Dodati ovaj blok u virtual host datoteku i ponovo pokrenuti Nginx:

location ~* .(eot|otf|ttf|woff|woff2) {
   add_header Access-Control-Allow-Origin *;
}

Nakon što su dopune napravljene potrebno je još napraviti invalidaciju spremljenih datoteka na CDN-u.

Kako dodati Google fontove na Ubuntu/Debian linux sustav?